Skoolreëls: 3-5 Jariges

Die volgende is baie belangrik, lees dit asseblief goed deur. Ons maak staat op u vriendelike samewerking.

Skoolure

[table id=4 /]

​Om ouers tegemoet te kom word die hek reeds om 07h00 oopgesluit. Kleuters wat tussen 07h00 en 07h30 arriveer moet in die voorportaal besorg word vir toesig. Geen kleuter sal voor 07h00 ontvang word nie.

Die klasse begin stiptelik om 8h00 en ouers word versoek om elke dag betyds te wees.
Kleuters se aandag wissel en onderbrekings is uiters ontwrigtend. Kleuters wat nie om 8h00 in die klas is nie, moet by die kantoor besorg word.

Hulle sal na afloop van die eerste kring, klas toe geneem word.

Geen ontbyt word by die skool aan die 3-6 jariges bedien nie. Kleuters moet hul ontbyt tuis nuttig. Daar word wel verversings (broodjies, sap en vrugte) om 10h00 en ‘n middagete om 12h40 bedien. Spesiale toestemming mag verkry word om ʼn kleuter vroeёr te haal vir terapie of ʼn doktersafspraak.

Geen onderwyseres sal ry- of speelbeurte vir kleuters reёl of kleuters by hul huise aflaai nie.

Kleuters wat laat gehaal word se ouers sal verantwoordelik wees vir gepaste nasorgfooie van R30 per uur.

Af- en oplaai van kleuters
Ouers word versoek om hul kleuters persoonlik by hul klasse of in die voorportaal onder toesig te besorg. Vertrek asseblief soggens dadelik sodra die kleuter aan sy onderwyseres oorhandig is. Ongelukkige kleuters sal met begrip en liefde hanteer word. Ouers sal geskakel word indien nodig.

Kleuters moet in die middae by die Nasorg onderwyseres afgehaal word. Moet asseblief nooit met ‘n kleuter vertrek sonder om die onderwyseres aan diens in te lig nie! Teken asseblief die uittekenregister in die middag as jy jou kind kom afhaal.

Parkering
Ouers word versoek om hul spoed te verminder na 5km/h (stapspoed van volwassene). Kyk uit vir kleintjies wat dalk tussen motors kan uithardloop. Geen roekelose bestuurdery word toegelaat nie en sulke persone sal met R500 beboet word en aan liefdadigheid geskenk word.

Geen parkering word aan die regterkant van ons dienspad toegelaat nie aangesien dit die verkeersvloei blok en veroorsaak dat ander ouers laat is. Geen parkering op geel strepe. Fontainebleau Preprimêre Skool sal geen aggressiewe houdings van ouers teenoor mekaar, die personeel, besoekers of die veiligheidswag duld nie.

Saamryklubs
Indien daar van saamryklubs gebruik gemaak word, moet die name van die ouer, die kleuter wat saamry, in watter groepe hulle is en op watter dae hulle gery word, by die spesifieke onderwyseresse ingehandig word. Geen kleuter sal sonder skriftelike toestemming van die ouer, aan ʼn ander persoon oorhandig word nie. Maak seker dat elke ouer, grootouer of ryklubvolwassene ’n sekuriteitskyfie het vir die ingangshek (skyfies is te koop in die kantoor.)

Verjaarsdae
ʼn Spesiale verjaarsdagkring word vir elke kleuter gehou. Hy/sy sal ’n kroon ontvang. Op hierdie dag moet u asseblief ‘n koek, lekkers en/of skyfies saamstuur vir die hele klas. Onthou, dit is ‘n belangrike dag vir elke kleuter!

Die fietsiebaan kan vir middagpartytjies gehuur word teen R650. Die springkasteel / waterglybaan is beskikbaar teen R300 elk.
Sien Partytjiepret blad vir meer inligting. Middagpartytjies op die fietsiebaan moet teen 13h00 begin en nie later as 16h00 aanhou nie. Partytjiemaatjies kan dan by die klasonderwyseres afgehaal word.

Oueraande en vergaderings
Dit is in elke ouer en kleuter se belang dat hierdie aande ondersteun word.

Funksies
Alle fondse wat ingesamel word, word aangewend om die gehalte van die opvoedkundige program by die skool te verhoog. Die bywoning van funksies saam met jou kleuter, is van die uiterste belang vir sy/haar ontwikkeling. Onthou: die onderwyseres en ouer werk saam aan die vorming van die kind se selfbeeld en opvoeding.

Kommunikasie
Dit is in die belang van jou kleuter dat die skool te alle tye met jou in verbinding moet kan tree. Jou adres of telefoonnommers wat verander, moet asseblief onmiddellik by die sekretaresse en klasonderwyseres aangemeld word.

Teen die muur by die kantoor is ‘n poshokkie vir elke kleuter. Die skool se kommunikasiesisteem kan afgelaai word by http://www.school-communicator.com/download.php . Alle kommunikasie sal dan direk op jou rekenaar- of selfoonskerm verskyn – d.w.s. nuusbriewe, jaarprogram, temas, foto’s en nuusflitse van opkomende gebeure.

Die hoof, Me Cecile Hattingh, is daagliks tot jou beskikking. Skakel asseblief of kom spreek haar indien jy enigiets in verband met jou kleuter wil bespreek.

In die voorportaal is ʼn laai beskikbaar vir elke klasonderwyseres. Plaas asseblief enige voltooide vorms, notas of briewe aan die klasonderwyseres, daarin. Geld moet egter inbetaal word by die kantoor. Buitemuurse-aktiwiteite: vorms is ook in ‘n laai in die voorportaal beskikbaar. ’n Posbus of toesluitkassie per aktiwiteit is beskikbaar vir betalings. Moet asseblief geen geld vir buitemuurse aktiwiteite by die sekretaresse inhandig nie.

Die skool hanteer nie hierdie gelde nie. Die skool kan ongelukkig nie koeverte vir betalings voorsien nie. Gelde moet asseblief in toesluit-kassies “gepos” word en nie in die laai by inskrywingsvorms geplaas word nie.

Afsonderlike laaie is ook beskikbaar vir Spraak- en Arbeidsterapie. Werksboeke en vorms kan daarin geplaas word.

Nasorgsentrum
Hierdie diens is slegs tot 17h30 beskikbaar. Kleuters kan tot 15h30 of tot 17h30 ingeskryf word.
Geen kleuter mag na 17h30 afgehaal word nie aangesien alle personeel dan vertrek.
Die skool verskaf ʼn ligte middagete om 12h45, verversings om 15h30, sowel as ʼn soetigheid om 16h30.
Alle insidentele nasorg fooie is betaalbaar by die kantoor (bring strokie saam) of via ‘n Internetoorbetaling (Verwysing: Naam + Nasorg).
Alle kinders moet uitgeteken word deur die betrokke ouer wat hom/haar in die middag kom afhaal.

Kleredrag
Die dra van hoede (ook in kantoor beskikbaar) is verpligtend gedurende die warm somermaande. Trek asseblief jou kleuter gemaklik aan en sorg dat dogters se haarstyle nie lastig is gedurende die dag nie. Die kleuter kom om die dag te geniet, dus moet hulle nie kwalik geneem word indien hulle vuil smeer nie. Die kleuter moet gemaklike skoene dra of in die somer kaalvoet skool toe kom.

Die onderwyseresse aanvaar geen verantwoordelikheid vir verlore klere wat nie gemerk is nie. Kleuters moet leer om self verantwoordelik te wees vir die bêre van hul klere en jy as ouer moet hulle daarop wys. Alle klere moet gemerk word. Onderwyseresse sal toesien dat gemerkte klere in hulle rakkies of rugsakke gebêre word.

Kleuters moet ʼn ekstra stel gemerkte klere saambring skool toe.

Telefoonoproepe
Telefoonoproepe aan personeel moet asseblief sonder uitsondering tussen 10h45-11h30 gemaak word. Daar moet sover moontlik boodskappe by
die sekretaresse gelaat word. Maak asb gebruik

Immunisering en siektes
Kleuters wat ‘n aansteeklike siekte het, moet tuis gehou word totdat hulle beter is. Olike kleuters hoort tuis, aangesien ‘n besige program gevolg word en siek kleuters nie sonder toesig gelaat mag word terwyl personeel pligte uitvoer nie. Kleuters met allergieё, diabetes, asma, ens. se toestand moet asseblief onder die aandag van die klasonderwyseres gebring word.

Hou haar asseblief op hoogte van behandeling wat kleuters ontvang. Medikasie vir kroniese siektes moet op die eerste skooldag aan die klasonderwyseres oorhandig word. Verandering van noodnommers moet onmiddellik aangemeld word. Ouers sonder ʼnhuishulp moet alternatiewe reёlings vir ‘n siek kleuter tref en nie die kleuter by die klasonderwyseres besorg omdat daar niemand tuis is en Ma werk nie – dit geld veral vir kleuters wat naar voel of ‘n aansteeklike siekte onder lede het. Kleuters wat genoegsaam herstel het, maar steeds medikasie ontvang, se medisyne moet persoonlik aan die onderwyseres oorhandig word met die betrokke kleuter se naam en dosis duidelik daarop aangebring. Kleintjies wat ‘n kursus
anti-biotika gebruik, mag nie voor die 3de dag van behandeling skool toe gebring word nie. Geen kleuter mag met medikasie in ‘n tas afgelaai
word nie.

Speelgoed
Kleuters mag onder geen omstandighede kos, speelgoed, juwele ens. saambring skool toe nie. Kleuters is soms geneig om van die skool se speelgoed huis toe te neem met die doel om daarmee te speel. Sien asseblief toe dat dit weer teruggestuur word. Dit moet asseblief nie as “diefstal” beskou word nie.

Eerste skooldag
Verkry asseblief ‘n sekuriteitskyf (R60 elk) by kantoor om toegang tot die terrein te verkry.

Besorg asseblief jou kleuter persoonlik by sy/haar klas. Vertrek asseblief so gou moontlik. Jou kleuter is in goeie hande en ondervinding het geleer dat die trane opdroog sodra ouers vertrek. Jou kleuter mag ʼn rugsakkie met ʼn ekstra stel klere saambring.

Spesiale reёlings kan met die onderwyseres getref word om emosioneel–onsekere kleuters gedurende Januarie vroeёr af te haal. Die klasse gaan soos gewoonlik aan tot 13h30 vir kleuters wat reeds die vorige jaar in die skool was, of vir nuwe kleuters wat maklik aangepas het.

Dagprogram: 3-5 Jariges

[table id=8 /]

Buitemuurse
Aktiwiteite

(10:30-11:45)

[table id=9 /]

(13:00)

[table id=10 /]